Drukuj

W dniu 5 września 2014 roku w życie weszła nowelizacja Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 21 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1101). Zgodnie z jej zapisami obowiązkowym stało się sporządzanie Raportu Początkowego, który staje się załącznikiem do wniosku o wydanie bądź zmianę pozwolenia zintegrowanego.

 

Zmiany związane z pozwoleniem zintegrowanym
Przywołana powyżej Ustawa pozostawiła obowiązek weryfikacji wydanego pozwolenia zintegrowanego (związanego z najlepszą dostępną techniką - minimum co 5 lat). Wprowadzono jednak obowiązek weryfikacji pozwolenia wtedy, kiedy ukażą się nowe konkluzje BAT - także w przypadku emisji niezorganizowanych. Prawnie ustalono wtedy również to, że pozwolenie zintegrowane wydawane jest na czas nieokreślony (wcześniej było to maksymalnie 10 lat). Bardzo ważnym zapisem jest też obowiązek opracowania tzw. Raportu Początkowego (lub inaczej sprawozdania bazowego) dla instalacji, które produkują, wykorzystują, albo uwalniają "substancje powodujące ryzyko" zanieczyszczenia (ziemi, gleby i wód gruntowych) substancjami powodującymi ryzyko. Zakres Raportu określony jest w artykule 208 ust. 4 ustawy "Prawo ochrony środowiska". Jeśli chodzi zaś o "substancje powodujące ryzyko" są to te, które należącą przynajmniej do jednej z klas zagrożenia, jakie wymienione są w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,


Czym więc dokładnie jest Raport Początkowy?
Raport ten jest załącznikiem do wniosku o wydanie czy też zmianę pozwolenia zintegrowanego. Celem załączenia Raportu Początkowego jest określenie stanu zanieczyszczenia:


- gleby,

- ziemi,

- wód gruntowych;

substancjami powodującymi ryzyko na terenie danego zakładu.


Poszczególne części Raportu Początkowego to:


- informacje dotyczące obecnie prowadzonej działalności,

- (jeżeli są dostępne) informacje dotyczące działalności jaka prowadzona była na terenie zakładu w przeszłości,

- listę "substancji powodujących ryzyko" produkowanych, uwalnianych albo wykorzystywanych na terenie zakładu,

- wszelkie informacje odnośnie aktualnego zanieczyszczenia "substancjami powodujących ryzyko", jakie są produkowane, stosowane lub uwalniane poprzez (wymagające pozwolenia zintegrowanego) instalacje położone na terenie danego zakładu.


Sporządzenie Raportu Początkowego i dołączenie go do wniosku o pozwolenie zintegrowane jest wymagane zawsze wtedy, kiedy eksploatacja instalacji na terenie zakładu obejmuje produkcję, wykorzystywanie albo uwalnianie substancji powodujących ryzyko. Raport jest niezbędny także wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. Do innych wyznaczników obowiązku sporządzenia Raportu Początkowego można zaliczyć jeszcze sytuację składania wniosków o:


- wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, której eksploatacja go wymaga,

- wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, która nie była objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

- zmianę pozwolenia zintegrowanego w przypadku pierwszego postępowania, wszczętego po zakończeniu postępowania w przedmiocie zmiany z urzędu.


W tym ostatnim przypadku mowa o zmianie, która według przepisów musi nastąpić w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany przepisów.


Prace związane ze sporządzaniem Raportu Początkowego
Na taki raport składają się elementy takie jak:


1. Ustalenie zakresu przeprowadzanych badań.

2. Ustalenie źródeł zanieczyszczenia i substancji powodujących ryzyko.

3. Ustalenie miejsc poboru prób gruntów albo wód podziemnych,

4. Wykonanie badań i analiz laboratoryjnych pobranych wcześniej prób.

5. Określenie linii bazowej na podstawie wyników dokonanych pomiarów i uzyskanych danych.


W związku z tym sporządzenie raportu wymaga od zakładu przeprowadzenia wielu specjalistycznych prac. Zazwyczaj dzieli się je na etapy, które można umownie przedstawić w następujący sposób:


I. Przeprowadzenie analizy ryzyka dotyczącego zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. Czyli tymi, które są w danym czasie wykorzystywane bądź uwalniane w instalacjach. Taka analiza dotyczy też zbierania informacji dotyczących użytkowania, hydrogeologii i ukształtowania terenu. Wszystkie te działania wiążą się np. z pomiarami środowiska gruntowo-wodnego.


II. Badania gleby, ziemi oraz wód gruntowych. Przeprowadzenie analiz laboratoryjnych pobieranych próbek. Ma to na celu określenie zakresu badań jakości gleby i wód podziemnych, który jest również zależny od wcześniejszych informacji dotyczących instalacji i możliwych historycznych zanieczyszczeń.


III. Analiza wszystkich powstałych wyników oraz opracowanie Raportu Początkowego, który musi być zgodny z art.208 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku.


Na koniec warto zaznaczyć, że brak takiego raportu będzie uniemożliwiał wydanie pozwolenia zintegrowanego. Instalacja, która chce odstąpić od jego sporządzenia musi zaś wykazywać brak możliwości jego przeprowadzenia.


Pomoc merytoryczna - Eko Projekt: http://www.eko-projekt.com/oferta/pozwolenia-zintegrowane-raporty-poczatkowe.